Ceos sen avións

Bruxelas asediada por unha nuage de cendres, nube de cinzas invisible. Bruxelas en domingo de primavera, paxaros a cantar polas fragas. Varados na cidade de Jacques Brel, dous galegos cavilan sobre ou fenómeno na praza emblemática do Sablon. Jesús Gamallo, santiagués, pota ou ceo dá capital dá Unión desde unha …

Share

¡Descruce las piernas!

Cidade galega, marítima. Edificio senlleiro con indicación de Xulgados, en galego. Á porta da sala, letreiros en castelán: un manda apagar os teléfonos móbiles antes de entrar; outro, que as testemuñas non mastiguen chicle. Logo dunha espera longa, só superable grazas á telemática (móbil e ordenador), o perito escoita o …

Share

Cárcere verde ofrécese para descarga en castelán (Contra el viento) e inglés (Emerald Jungle)

Cárcere verde é, levemente retocada, a novela interior de Tertúlia, a que se supón plaxiada. Recomendacións de críticos e insistencia de editores, levaron o autor a extraer un texto que nada ten de plaxio. Tres son as compoñentes principais da narración: a fábula –con probable base histórica– da Cidade dos …

Share

Download Emerald Jungle

Emerald Jungle, slightly retouched, is the interior novel in Tertúlia that is supposed to have been plagiarized. Following the recommendation of critics and at the insistence of publishers, the author extracted the text. The story is composed of three main elements: the fable –possibly based on facts– of the City …

Share

Download Hotel Damasco

Hotel Damasco is, by length and rhythm, a novella. It received the Concello de Vilalba award. As many other stories by Xavier Alcalá, it belongs to the Argentine cycle of his work. Yet again, the author returns to the epic of emigration; this time the reader travels from a village …

Share

O «L» da Coruña

Cando xa se daba por morta a polémica sobre La Coruña, a señora Marón declarou con retranca en La Voz que «Hay vida después de la muerte». Non hai nada peor ca pechar disputas en falso, a golpe de boletín oficial. Feo é aproveitar a falta de información para construír …

Share